2015. a sekretär-asjaajaja kursuse ainekava on täiendatud

 

Sekretäri ametikoha täitja ülesandeks on olnud laias plaanis oma juhi toestamine, dokumentide haldamine ja vormistamine, võimalike klientidega suhtlemine ning arhiivinduse korraldamine. Sekretäride ametiroll on ajas muutuv, nii nagu muutuvad ka töö tingimused ja võimalused ning ühtlasi areneb tehnoloogia. Selleks, et sekretär saaks hakkama eelpool toodud tööülesannetega on vajalik, et sekretäril oleksid teadmised elementaarsetest arvutioskustest. Viimasest tulenevalt on Täiskasvanute Koolituskeskus pidanud vajalikuks täiendada sekretär-asjaajaja kursuse õppekava. Täpsemalt ainekavasse on lisatud arvutikasutaja põhitõdede osa. Oluline on mainida, et teemade läbimine loob eelduse järgnevate sekretär-asjaajaja teemade edukaks läbimiseks.

Uuel 09.02.2015 alustaval sekretär-asjaajaja kursusel keskendutakse lisaks tavapärasele õppekavas sisalduvatele teemadele mh peamistele allolevatele võtetele arvuti ja kontoritööprogrammide kasutamisel. 

 • Arvuti kasutamine
  • Failihaldus
  • Kiirvõtted
 • Tekstitöötluse põhivõtted
  • Dokumendi loomine ja salvestamine
  • Teksti vormindamine, tekstist otsimine ja sõnade asendamine
  • Õigekirjakontrolli kasutamine
  • Päise ja jaluse, sisukorra lisamine dokumentidele
 • Tabelite loomine ja haldamine
  • Kuidas luua ja vormindada tabelit
  • Kuidas andmeid filtreerida
 • E-mailide saatmine ja haldamine
  • Signatuuri loomine ja lisamine
  • To, CC, BCC väljade lisamine ja kasutamine
  • Kaustade loomine ja haldamine
 • Kohtumiste planeerimine
  • Ühise aja leidmine
  • Regulaarsed kohtumised
  • Osalejate lisamine
  • Osalejate teavitamine
 • Ettekannete loomine
  • Ettekande loomine ja disainivalik
  • Ettekande eesmärk ja sõnum
 • Digitaalallkiri ja allkirjastamine ID-kaardi ja mobiil-ID’ga
 • Viited juhenditele ja põhimõtetele