Andmekaitse töötlemise põhimõtted

1. Andmekaitse põhimõtted

 1. Isikuandmete vastutava töötleja tutvustus ja kontaktid
 2. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus (registrikood 12473324, edaspidi koolituskeskus).
 3. Pakume oma klientidele erinevaid täiskasvanutele suunatud koolitusi ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus klientide isikuandmetega.

2. Koolituskeskus kogub oma klientide kohta järgmisi andmeid:

 1. Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab koolituskeskus selleks, et täita nii üldiselt õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita kliendi ja koolituskeskuse vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks ja kõikvõimalike täpsustuste tegemiseks).
 2. Maksuseadustest tulenevalt vajab koolituskeskus kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.
 3. Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab koolituskeskus väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood.
 4. Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel (näiteks maksekäsu kiirmenetluse algatamine).
 5. Klientide kontaktandmeid kasutab koolituskeskus vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt koolituskeskuse poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku (kas kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel või ennast kursusele registreerudes meie registreerimisvormis).

Teil on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta mispeale koolituskeskus enam teile omapoolseid pakkumisi ei saada.

3. Koolituskeskus töötleb järgmisi isikuandmeid:

4. Koolituskeskus jagab teie isikuandmeid järgmiselt:

 1. Koolitustel osalejate kohta peab koolituskeskus edastama andmed koolituse eest maksjale (nt tööandja, Töötukassa vms). Nimelt on lõpptellijal õigustatud huvi saada andmeid selle kohta, mille eest ta tasu on maksnud.
 2. Koolitusel osalejate kohta edastab koolituskeskus andmed (ees- ja perekonnanimi ja e-maili aadress) koolitust läbiviivale lektorile, kuna lektori üheks ülesandeks on kontrollida, kas koolitusel osalevad registreeritud isikud ja kes registreeritud isikutest on kursuse vältel kohal ja kes puudub. Lisaks üsna paljude koolituste puhul lektor edastab õpilastele e-maili peale õppematerjale.
 3. Õpilastele tunnistuste/tõendite väljatrükkimiseks kasutab koolituskeskus koopiaettevõtte teenust. Seetõttu edastame isikute ees- ja perekonnanime ning isikukoodi tunnistuste/tõendite trükkimiseks koopiaettevõttele
 4. Koolituskeskus võib vajadusel kasutada info edastamiseks ettevõtte teenuseid, mis tegeleb otseturundusega või masspostitusega.
 5. Kliendi maksekohustuste rikkumise korral võib koolituskeskus edastada andmed võlgnevuste kohta (sh kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning võlgu olev summa) teavet maksehäireregistrisse. Lisaks, maksekohustuste rikkumise korral  võib koolituskeskus sellega seotud andmeid edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastava menetlusega.

5. Oma klientide andmeid säilitame me järgmiselt:

 1. Lektoritega sõlmitatavates töölepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning samuti vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest.
 2. Koolituskeskus kasutab info vahetamiseks e-posti aadressi, mille teenuspakkujaks on OÜ Zone Media.
 3. Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub koolituskeskus põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
 4. Oluline on välja tuua, et enamus koolituskeskuse poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust (koolitusi)  pakkunud, siis võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes hilisemates vaidlustes. Eeltoodust johtuvalt lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

6. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Kliendi õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).