Veebipõhine õpe

Registreerimine 60- tunnisele sekretär-asjaajaja kursusele


 • Veebipõhine õpe
 • Õhtune õpe
 • 24.09.2024 –12.11.2024 (igal teisipäeval ja neljapäeval)
 • 18.15-20.30
 • 60 akadeemilist tundi (45 tundi veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Eesti keel

399 + km €

379 + km €
Koolitaja:
Katrin Pajunurm

Sekretär-asjaajaja kursus toimub ajavahemikul 24.09.2024 – 12.11.2024 (igal teisipäeval ja neljapäeval) kell 18.15-20.30. 

NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolitus annab koolituse lõpetajatele teoreetilised ja praktilised teadmised ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

SIHTGRUPP: isikud, kes soovivad omandada uusi teadmisi juhiabi tööst, dokumendihaldusest ja asjaajamisest või sekretärid, sekretär-asjaajajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, kes soovivad juba olemasolevaid teadmisi sekretäritöös täiendada.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid isikuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada sekretäri erialal ja kes valdavad eesti keelt. Vajalik on sülearvuti olemasolu.

Koolituse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Haldusdokumentide koostamine ja vormistamine

 • Mõisted asjaajamisest
 • Dokumendiplangi ülesehitus
 • Elementide ehk rekvisiitide vormistamine
 • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid ja erinevate dokumentide koostamine

NB! Kõik kirjaliigid tehakse tunnis praktiliselt läbi!

II Korrektne eesti keel ametikirjades

 • Haldusdokumentide ja asjaajamise keel
 • Ortograafia ja tavalisemad ametikirjades esinevad vead: täheortograafia, võõrsõnad, võõrnimed, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, lühendid, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid
 • Halva keelekasutuse näited.

III Dokumendiringluse korraldus

 • Väljasaadetavate dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Saabunud dokumentide ringlus ja registreerimine
 • Registreerimisraamatu täitmine

IV Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond

 • Arhiiviseadus
 • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
 • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
 • Elektroonilised dokumendid
 • Paber- ja elektrooniliste dokumentide säilitamine

V Teadmised sekretäri etiketist

 • Kutsed vastuvõttudele
 • Sekretär ja telefon
 • Ärikohtumised
 • Sekretäri ametiriietus
 • Sekretäri suhtlemisetikett külastajatega
 • Töökohtumiste teenindamine
 • Ametikohtumiste liigitamine
 • Serveerimine ametiruumides
 • Sekretäri töö korraldamine ja aja kasutamine
 • Visiitkaart

VI Personalijuhtimine

 • Personalitöö funktsioonid, eesmärgid ja valdkonnad
 • Strateegiline planeerimine
 • Personali planeerimine
 • Värbamine ja valik
 • Koolitus ja arendamine
 • Kompetentsipõhine juhtimine
 • Karjääri- ja talendijuhtimine
 • Töötajate hindamine
 • Arenguvestlused

VII arvutikasutaja põhitõdede osa

 • Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. MS Excel’i tabeli või graafiku lisamiseks teksti. Dokumendi printimine.

Õpiväljundid: õpilane

 • oskab vormistada haldusdokumente vastavalt standarditele ja asjaajamise heale tavale;
 • oskab rakendada dokumendihalduse ja arhiveerimise põhitõdesid (paber- ja digidokumendid);
 • tunneb ametieetikat ja etiketti ning oskab seda oma tööülesannete täitmisel rakendada;
 • oskab arvutiga dokumente ja esitlusi koostada;
 • omab ülevaadet asjaajamise õiguslikust keskkonnast;
 • omab ülevaadet dokumentide menetlemise korrast läbi dokumendi elukäigu;
 • omab ülevaadet personalitöö funktsioonidest, eesmärkidest ja põhitõdedest (mh värbamine ja personali plaanimise protsess) ja oskab neid rakendada.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Sekretär – asjaajaja kursuse lektor Katrin Pajunurm on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumis asjaajamise ja arhiivinduse eriala, Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala ja kaitsnud samas koolis ka magistrikraadi haldusjuhtimise erialal. Oluline on mainida, et Katrin on Dokumendihaldurite Ühingu liige.

Katrin on töötanud dokumendihalduse valdkonnas üle kahekümne aasta, täites sealhulgas erinevaid ametikohti (sekretär, referent, assistent, lektor, nõunik).

Katrin on õpetanud Sisekaitseakadeemias dokumendihaldust, dokumendikeelt, eetikat ja arvutiõpetust, Mainori Majanduskoolis asjaajamist ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis dokumendihaldust. Viinud läbi erinevaid täienduskoolitusi Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuses ja esinenud seminaridel ja konverentsidel.

Samuti on Katrin koostanud õpiobjekt “Dokumentide vormindamine tarkvaras Microsoft Word 2010-ga” ja e-õppevahendi “Asjaajamise alused ja dokumendikeel”.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 10.09.2024 ühele osalejale 379 eurot + km (tavahind 399 eurot + km). Hinna sees on loengud ja õppetööks vajalik loengukonspekt.

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.