Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Vanemraamatupidaja, 6. taseme kutseeksamiks


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 05.09.2024 – 29.10.2024
 • 10.00-17.15
 • 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Pärnu mnt 162, Tallinn. Tagatud on kooli sisehoovis tasuta parkimine. Võimalik on koolitusega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.
 • Tallinn
 • Eesti keel

1399 + km €

1299 + km €
Koolitajad:
Märt Murd, Pille Kaarlõp, Maire Otsus-Carpenter, Kaidi Kallaste, Rita Murd

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 05.09.2024 – 29.10.2024.

Kuupäevadel: 05.09.2024, 09.09.2024, 11.09.2024, 13.09.2024, 17.09.2024, 30.09.2024, 02.10.2024 ja 04.10.2024 toimub õppetöö kell 10.00 – 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat).

Kuupäeval 20.09.2024 toimub õppetöö kell 10.00-14.00; 23.09.2024 toimub õppetöö kell 10.00-15.30 ning 24.09.2024 toimub õppetöö kell 10.00-12.15.

NB! 16.10.2024 toimub õppetöö kell 10.00-16.00 (eksamitöö tegemine) ja 29.10.2024 toimub õppetöö kell 10.00 – 14.00 (eksamitöö osas tagasiside andmine)

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalne kompetents tõuseb kuna koolitusel käsitletakse  erinevusi täismahus rahvusvaheliste finantsaruandluse standardites (edaspidi IFRSi) ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustega. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

SIHTGRUPP: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 02. november 2024 Tallinnas. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Koolitusel osalejatele antakse kasutada koolituse vältel Monika Nikitina-Kalamäe poolt välja antud raamatut Finantsarvestuse ülesannete kogu 

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 • Majandusaasta aruanne (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
 • tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
 • on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
 • valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
 • tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
 • hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Märt Murd

Märt Murd

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Pille Kaarlõp

Pille Kaarlõp

Pille on Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor. Pillel on omandatud  magistrikraad MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ning ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Ta tegutseb täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Rita Murd

Rita on omandanud EBS-st rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraadi. Ta on töötanud pikka aega pangandussektoris erinevatel ametikohtadel ning õpetab Tallinna Majanduskoolis raamatupidamist, töötasu- ja maksuarvestust ning raamatupidamistarkvara rakendamist.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind registreerimisel kuni 19.08.2024 on 1 299 eurot + km (tavahind on 1 399 + km eurot).

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.