E-õpe

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena


 • E-õpe
 • Päevane õpe
 • 30.09.2024-17.11.2024
 • Ajakavas on täpsemad kellaajad
 • Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 13 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 43 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit
 • Eesti keel

259 eurot + km €

239 eurot + km €
Koolitaja:
Hele Moor
Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena toimub ajavahemikul 30.09.2024 – 17.11.2024

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega).

SIHTGRUPP: koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik. Osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Raamatupidamise algkursus, e-õppena toimub ajavahemikul 30.09.2024 –17.11.2024.

Kursus kestab kokku 60 akadeemilist tundi, sealhulgas 13 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 43 akadeemilist tundi iseseisvat tööd + 4 akadeemilist tundi  iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 47 akadeemilist tundi iseseisvat tööd e-õppena ja 13 akadeemilist tundi auditoorset tööd veebipõhiselt. Põhimõttelisemad raamatupidamise algkursuse teemade läbimiseks omandatakse materjal (47 akadeemilist tundi) iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Seega auditoorne õpe veebipõhiselt Zoomi teel toimub seitsmel korral, vt ajakava SIIT

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 1. teema: Raamatupidamise põhitõed.
 2. teema: Majandustehingute kajastamine bilansis ja kasumiaruandes
 3. teema: Kontod. Kontoplaan. Kahekordne kirjendamine.
 4. teema: Majandustehingute kajastamine kontodel
 5. teema: Käibevara ja selle arvestus
 6. teema: Põhivara ja selle arvestus
 7. teema: Kohustised ja nende arvestus
 8. teema: Omakapital ja selle arvestus
 9. teema: Ostu- ja müügi- tehingute kajastamine
 10. teema: Kulude ja tulude arvestus
 11. teema: Käibemaksu arvestus
 12. teema: Töötasude arvetus
 13. teema: Maksuarvestus
 14. teema: Lühendatud majandusaasta aruande koostamise nõuded vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile
 15. teema: Sisekontrolli alused
 16. Kordamine ja eksami sooritamine

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • kajastab lihtsamad majandussündmused arvestusregistrites rakendades finantsarvestuse meetodeid;
 • oskab arvestada vara, kohustiste ja omakapitali seisu;
 • arvestab töötasu, puhkusetasu ja haigushüvitisi lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
 • tunneb maksude ja maksete arvestamise põhimõtteid ja oskab täita maksudeklaratsioone;
 • eristab ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, lähtudes kehtivatest õigus ja normatiivaktidest;
 • omab teadmisi lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • selgitab sisekontrolli vajadust ja töömeetodeid arvestades majandusüksuse eripäradega.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Hele Moor

Hele Moor

Hele Moor on raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor Tartus. Hele on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Tal on Raamatupidaja 6. taseme kutsetunnistus. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamise kui kutsepedagoogika valdkonnas.

Hele on raamatupidamisvaldkonnas töötanud ligi 25 aastat, sealhulgas raamatupidaja, pearaamatupidaja ja finantsjuhina. Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetajana, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine ja FIE raamatupidamine.

Alates 2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus tema peamised koolitusteemad on raamatupidamise alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine ja maksuarvestus.

Samuti on Hele koostanud ja läbi viinud e-õppe kursused järgmistes valdkondades: FIE raamatupidamine, MTÜ/SA raamatupidamine, projektide raamatupidamine ja KÜ raamatupidamine juhtidele.

Alates 2014. aastast töötab Hele Täiskasvanute Koolituskeskuses ning viib läbi raamatupidamise algkursusi ja täiendkursusi Tartus.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 16.09.2024 on 239 eurot +km, tavahind on 259 eurot + km.

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.