Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 30.09.2024 (esmaspäev)
 • 10.00-17.15
 • 8 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine.
 • Tallinn
 • Eesti keel

189 + km €

169 + km €
Koolitaja:
Märt Murd

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (edasijõudnule) keskendub finantsnäitajate sisendite kujunemisele ning nende kujunemise mõjutamisele läbi juhtimisotsuste. Samuti sellele, milliseid konkreetseid kapitali hinna määrasid väärtuste hindamisel ning otsuste tegemisel kasutada.

KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE? Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti ning Internetiühenduse olemasolu.

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Analüüsis kasutatavad aruanded
 • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
 • Rahavoogude aruanne
 • Vabad rahavood (FCFF)

2. Analüüsi sisu ja määratlus

3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

 • Lühiajaline raha ringlus (Short Cash Cycle)
 • Äritegevuse rahavoogudel põhinevad suhtarvud

4. Kapitali struktuur

 • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
 • Finantsvõimendus
 • Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
 • Võlakapitali osatähtsus ja hind
 • Omakapitali osatähtsus ja hind
 • CAPM mudel omakapitali hinna tuletamisel
 • Riskivaba intressimäär
 • Riskipreemia ja β tuletamine Kapitali struktuuri poliitika

5. Tasuvuse marginaalid

 • Võlausaldajate nõuded
 • Finantskulude kaetus
 • Laenu teenindamise kaetus
 • Võlgnevus/EBITDA
 • Vabad rahavood
 • Võimendusnäitajad
 • Operatiivne võimendus (DOL)
 • Finantsvõimendus (DFL)

6. Rentaablus ja tootlikkus

 • Laiendatud DuPont (ROA, ROE)
 • Finantskangi efekt
 • Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC)
 • Investeeringute nõutav tasuvusmäär
 • Investeerimispoliitika ja vabad rahavood

7. Ettevõtte väärtus

 • Tulevaste perioodide rahavoogude tuletamine Diskontomäär
 • Stsenaariumite koostamine ja analüüs Finantssuhtarvude sihtväärtuste määramine
 • Osaluse hinnanguline väärtus
 • Börsiettevõtete näitajad (P/E, P/BV, P/S, P/EBIT)

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • teab ja oskab kasutada laiendatud DuPont (strateegilise tulumudeli) valemeid ja nende omavahelisi seoseid;
 • oskab arvutada ja investeerimisotsuste langetamisel kasutada ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda;
 • oskab finantssuhtarvude sihtväärtuste abil prognoosida vabu rahavoogusid;
 • oskab arvutada ettevõtte väärtust tulevaste perioodide rahavoogudest lähtuvalt;
 • saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Märt Murd

Märt Murd

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 16.09.2024 on 169 eurot + km, tavahind on 189 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.