Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Sissejuhatus kuluarvestusse / Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 02.10.2024 ja 04.10.2024 kell 10.00-17.15
 • 10.00-17.15
 • 18 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.
 • Tallinn
 • Eesti keel

229 + km €

189 + km €
Koolitaja:
Pille Kaarlõp
KOOLITUSEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Kui sa soovid teada:

 1. Kus ja millele ettevõtte raha kulub ning milliste toodete tootmisest või teenuste pakkumisest ettevõtte teenib kasumit või kahjumit?
 2. Toote tegelikku omahinda, et kajastada finantsarvesutse (raamatupidamises) varuna ja määrata sellele õiglane müügihind.

Kuluarvestuse abil on võimalik anda finantsarvestuses (raamatupidamises) registreeritud ettevõttepõhisele kuluinfole toote-, tellimuse- või protsessipõhine sisu ehk LEIDA toote, tellimuse või protsessi KULUTUS ehk omahind. Kuluarvestuse üheks ülesandeks on uurida, kuidas ja mil määral on ettevõttes esinevad kulud seotud erinevate kuluobjektidega (toodete, teenuste ja protsessidega), mille omahinda me soovime teada. Samuti on kuluarvestuse ülesandeks uurida, kuidas on ettevõtte tulud-kulud seotud tootmismahtudega – millised kulud on tootmismahust sõltumatud, millised sõltuvad – ning millise hinnaga või millises mahus tuleks toodet toota JA MÜÜA/ teenust osutada, et saavutada ettevõtte kõigi kulude katmine ning lisaks soovitud kasumgi.

MIKS KULUARVESTUS ON OLULINE?

Kuluarvestus on oluline nii möödunud perioodide tulemuste HINDAMISEL (tootmisettevõtete jaoks on tootmisomahinna arvutus vajalik näiteks varu soetusmaksumuses kajastamisel) kui ka kavandatavate perioodide tegevusmahtudest tulenevate tulude, kulude ja tegevustulemuse prognoosimisel (eelarvestamisel).

Koolituspäev keskendub kuluarvestuse põhimõistetele ja tehnikatele, mis: 1) võimaldavad kindlaks teha toote või teenusega seotud KULUTUSED ning LEIDA toote või teenuse omahind ning 2) võimaldavad kindlaks teha tegevusmahust sõltuvad ja mittesõltuvad kulud ning hinnata ettevõtte tulemuslikkust mistahes tegevusmahu korral ning leida ettevõtte KASUMILÄVI.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinutel isikutel on teoreetilised baasteadmised ning praktilised oskused äriettevõtte juhtimisotsuste toetamiseks läbi majandus­arvestuse andmete tõlgendamise ja analüüsimise. Saadud teadmised ja oskused panevad aluse suutlikkusele iseseisvalt koostada ja koordineerida äriettevõtte prognooside ja eelarvete koostamist.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes tunnevad huvi ja vajadust lisaks ettevõtte finantsarvestuse (raamatupidamise) korraldamisele finantsandmeid ka juhtimisotsuste vastuvõtmise abistamiseks kasutada. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud finantsarvestuse (raamatupidamise) teadmised. Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, eelarvestajad, ökonomistid, ettevõtete erinevate tasemete juhid: projekti-, protsessi-, osakonna- ja tootejuhid jne.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi  või omavad vastavasisulist kogemust ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse õppekava on leitav siit

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Kulude liigitamine juhtimisotsuste tegemise seisukohalt;
 • Kulude liigitamine kuluarvestuse teostamise seisukohalt;
 • Kuluarvestuse mõistete baas: kulukohad, kulukandjad/kuluobjektid, kulukäiturid;
 • Täiskuluarvestuse (absorption costing) kasutamine omahinnaarvutustes;
 • Muutuvkulu- ehk osakuluarvestuse (variable costing) kasutamine tasuvuspunkti arvutuses;
 • Kulu-maht-kasum (KMK) analüüsid muutuvates oludes juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.

 Koolituse läbinu:

 • teab ja oskab eristada peamisi kuluarvestuse seisukohalt olulisi kululiike (otse- ja kaudkulud, püsi- ja muutuvkulud)
 • oskab arvutada kulusid toodetele, protsessidele ning üksikute tellimustele (omahinna arvutamine);
 • oskab arvutada ettevõtte tasuvuspunkti (jääktulu arvutus),
 • oskab arvutada tegevusmahu ja kulude muutumisest tulenevaid muutusi ettevõtte tulemusele (tulemuste prognoos muutuvas keskkonnas);
 • oskab saadud teadmisi kasutada juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (hinnakujundus)

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend või tunnistus.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Pille Kaarlõp

Pille Kaarlõp

Pille on Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor. Pillel on omandatud  magistrikraad MA (arvestus) Tallinna Tehnikaülikoolist ja ta omab õpetaja ja koolitaja kogemust aastast 2004. Finantsarvestusalane ettevõtluskogemus on alates 1993. aastast.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 18.09.2024 on 189 eurot + km, tavahind on 229 eurot + km.

  Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  

  NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolituse eest tasutud.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.