Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Raamatupidamise täiendkoolitus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5 taseme kutseeksamiks


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe, Õhtune õpe
 • Veebruar- maikuu
 • Õhtune või päevane õpe
 • 128 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd)
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool) või Tartus: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Võimalik on koolitustega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.
 • Tallinn, Tartu
 • Eesti keel
Koolitajad:
Hele Moor, Piia Asper, Kaidi Kallaste, Tõnis Elling

KÕIKIDE KOOLITUSTEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

SIHTGRUPP: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 11. mai 2024 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas

Raamatupidamise täiendkursus Tallinnas toimub ajavahemikul 19.02.2024 – 30.04.2024.

Kuupäevadel: 19.02.2024, 20.02.2024, 05.03.2024, 11.03.2023, 12.03.2023, 13.03.2024, 18.03.2024, 19.03.2024, 26.03.2024, 01.04.2024, 02.04.2024 ja 09.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Erand: 16.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-14.00 (eksamitöö tegemine) ja 30.04.2024 toimub õppetöö kell 10.00-12.30 (eksamitöö osas tagasiside andmine).

NB! 11.03.2024 kell 10.00-17.15, 12.03.2014 kell 10.00 – 13.15 ja 13.03.2024 kell 10.00-17.15 toimuvad veebipõhiselt Maksuarvestuse teemade eriseminarid!

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 26.03.2024 – 30.04.2024.

Juhtiv lektor on Piia Asper

Raamatupidamise täiendkursus Tartus

Raamatupidamise täiendkursus Tartus toimub ajavahemikul 12.02.2024 – 13.05.2024.

Kuupäevadel: 12.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024, 21.02.2024, 26.02.2024, 28.02.2024, 04.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 18.03.2024, 20.03.2024, 25.03.2024, 27.03.2024, 28.03.2024, 01.04.2024, 03.04.2024, 08.04.2024, 10.04.2024, 15.04.2024, 17.04.2024, 22.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024, 29.04.2024, 02.05.2024, 06.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024  ja 13.05.2024 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. 

NB! 11.03.2024 kell 10.00-17.15, 12.03.2024 kell 10.00 – 13.15 ja 13.03.2024 kell 10.00-17.15 toimuvad veebipõhiselt Maksuarvestuse teemade eriseminarid!

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 18.03.2024- 15.04.2024.

Õppetöö maht on kokku 128 akadeemilist tundi (98 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Juhtiv lektor on Hele Moor.

Toimumise koht Tartus: Kaunase puiestee 70 (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium), kus on tagatud tasuta parkimine.

NB! Külalislektorid kõikidel koolitustel on Kaidi Kallaste ja Tõnis Elling.

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Vaata ka Eesti Töötukassa poolt pakutavatest võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 16 tundi.
 • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 34 tundi.
 • Aruannete koostamine – 8 tundi
 • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 24 tundi.
 • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 34 tundi.
 • Raha ajaväärtus- 4 tundi.
 • Finantsanalüüs- 8 tundi.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

 • omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest, maksundusest ja juhtimisarvestusest, mis loovad eeldused
  konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
 • omab teadmisi ja oskusi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamise korraldamiseks;
 • liigitab kulusid ja arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda ning tasuvuspunkti, rakendades kuluarvestuse
  meetodeid;
 • analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs, trendianalüüs) ning suhtarvude ja
  KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid;
 • tunneb ja rakendab majandusüksuse finantstegevuse planeerimise ja eelarvestamise lihtsamaid protseduure, meetodeid ja mudeleid;
 • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami edukaks
  sooritamiseks.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Hele Moor

Hele Moor

Hele Moor on raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor Tartus. Hele on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Tal on Raamatupidaja 6. taseme kutsetunnistus. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamise kui kutsepedagoogika valdkonnas.

Hele on raamatupidamisvaldkonnas töötanud ligi 25 aastat, sealhulgas raamatupidaja, pearaamatupidaja ja finantsjuhina. Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetajana, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine ja FIE raamatupidamine.

Alates 2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus tema peamised koolitusteemad on raamatupidamise alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine ja maksuarvestus.

Samuti on Hele koostanud ja läbi viinud e-õppe kursused järgmistes valdkondades: FIE raamatupidamine, MTÜ/SA raamatupidamine, projektide raamatupidamine ja KÜ raamatupidamine juhtidele.

Alates 2014. aastast töötab Hele Täiskasvanute Koolituskeskuses ning viib läbi raamatupidamise algkursusi ja täiendkursusi Tartus.

Piia Asper

Piia Asper

Piia on raamatupidaja-finantsjuht. Ta on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala magistriõppe. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Nimelt alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid (kokku üle 18 aasta).

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ning ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Ta tegutseb täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling

Tõnis Elling

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Tõnise esimene tööalane kokkupuude valdkonnaga oli 1999. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametnikukarjäärile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta õpetas tulevastele maksu- ja tolliametnikele erinevaid maksundusaineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast teeb Tõnis lisaks maksunõustaja tööd rahvusvahelises nõustamisettevõttes Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015 töötas Tõnis Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja pärast seda Deloitte Advisory AS-i juhtiva maksunõustajana.

Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning loeb Tallinna Majanduskoolis käibemaksukursust.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste hind registreerimisel kuni 26.01.2024 on 599 eurot + km. Tavahind on 659 eurot + km. 

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.