Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

Osaliselt veebis! Põhjalik Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe, Õhtune õpe
 • 26.11.2024 - 26.03.2025
 • Vaata täpsemat ajakava
 • Kursus kestab kokku 266 akadeemilist tundi, millest 146 tundi auditoorset/veebipõhist ja praktika 80 akadeemilist tundi. 40 akadeemilist tundi moodustub iseseisev töö (testideks õppimine, praktikaaruande koostamine, eneseanalüüsi koostamine, kirjanduse lugemine, situatsiooniülesannete lahendamiseks õppimine).
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend
 • Auditoorsed loengud toimuvad Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Veebipõhised loengud toimuvad veebikeskkonna Zoom vahendusel.
 • Tallinn
 • Eesti keel
Koolitajad:
Maire Aruots, Maiken Jaanisk, Jane Kallion, Kaido Voogla, Kaja Solom, Taimi Tamalu, Janika Pael, Annely Raev

KOOLITUSE EESMÄRK on anda osalejale hooldaja tööks vajalikud teadmised, oskused ja praktiline kogemus, et parandada hooldatava elukvaliteeti. Samuti on eesmärgiks  valmistada ette hooldaja, kes toetab ja abistab abivajajat väärika elu korraldamisel ning tagab võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamise vastavalt individuaalsele plaanile.

SIHTGRUPP:

 1. koolitus on suunatud neile, kes soovivad alustada tööd hooldajana hoolekandeasutustes või juba töötavad selles valdkonnas ja tahavad täiendada oma teadmisi ning oskusi.
 2. Koolitus sobib ka avahooldajatele, kes on vastava ettevalmistusega koduteenuseid osutav isik.
 3. Samuti sobib see koolitus neile, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi, et pakkuda parimat hooldust oma lähedastele kodustes tingimustes.

Kõik, mida osalejad koolitusel õpivad, järgib hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentse. See tähendab, et koolituse lõpuks mõistavad ja oskavad osalejad rakendada kõiki oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud professionaalse hooldustöötajana töötamiseks, vastavalt kutsestandardis, tase 3 välja toodud kompetentsidele.

Seega pärast koolituse edukat läbimist avaneb võimalus taotleda “Hooldustöötaja, tase 3 kutset”, mis on ametlik tunnustus teie pädevusest ja kvalifikatsioonist selles valdkonnas. Kutsetunnistused annab välja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Lisateavet kutse taotlemise protsessi kohta leiate nende ametlikult veebilehelt www.eswa.ee.

Kursus kestab kokku 266 akadeemilist tundi, millest 146 tundi moodustub auditoorne/veebipõhine töö ja praktika moodustub 80 akadeemilist tundi. 40 akadeemilist tundi moodustub iseseisev töö (testideks õppimine, eneseanalüüsi koostamine, kirjanduse lugemine, situatsiooniülesannete lahendamiseks õppimine).

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas ja ajakavas.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

Sissejuhatus hooldustöötaja töösse, hooldustöötaja kutse taotlemine, terminoloogia (2h)

 • Hooldustöö: (ajalugu, põhimõtted, eesmärgid, kesksed mõisted); inimene (tervis, keskkond, hooldustegevus); terviklik inimkäsitlus.
 • Hooldustöötaja (olemus, isiksusomadused ja tööülesanded).
 • Kutse taotlemine ja kutsestandard (taotluse esitamine e-taotluskeskkonnas “Spoku”, info saamine, nõuded ja dokumendid, vormid, esitamis- ja vestluste ajad).

Hooldustöötaja kutse-eetika. Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus (4h)

 • Kutse-eetika (eetilised põhimõtted, Sotsiaalala Töötaja Eetikakoodeks, aitaja eetika).
 • Hooldustöötaja tööd puudutav seadusandlus (sotsiaalvaldkond, tervishoiuvaldkond ja kohalik omavalitsus).

Hooldusplaan ja selle täitmine (4h)

 • Elamistoimingut, elukaar, sõltuvus/sõltumatuse telg, elamistoiminguid mõjutavad tegurid, Hooldamiseindividuaalsus
 • Hooldusplaan
  • mis on õenduslugu ja õendusplaan
  • mis on hoolduslugu ja hooldusplaani
  • miks on vajalik?
  • hooldusloo koostamine
  • hooldusplaani 5 etappi
  • hooldusplaan
  • hooldusplaani plussid ja miinused.

Suhtlemine, klienditeenindus (6h)

 • Klienditeeninduse põhimõtted. Abistav suhtlemine.
 • Suhtlemist soodustavad ja takistavad tegurid. Kontakti loomine.
 • Aktiivne kuulamine ja kuulamistõkked. Kehakeel ja ruumisuhted.
 • Enesekehtestamine: mina-sõnumid, kolmeosaline sõnum, „rikkis plaat“.
 • Konfliktikäitumine ja keerulised olukorrad.
 • Meeskonnatöö põhimõtted hooldustöös.

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega (6h)

 • Demetsussündroomi avaldumine, sümptomid.
 • Dementsussündroomi erinevad astmed.
 • Diagnoosimine ja ravi.
 • Dementsussündroomiga inimesega suhtlemine.

Esmaabi (16h)

 • Esmaabi olemus
 • Õnnetusolukorra hindamine
 • Tegutsemine õnnetusolukorras ja ohutuse tagamine
 • Hädaabi kutsumine (suhtlemine häirekeskusega)
 • Kannatanu seisundi hindamine
 • Edasise tervisekahju ennetamine
 • Eluohtlikud seisundid (südameinfarkt, ajuinfarkt, ägedad allergilised reaktsioonid, verejooksud, ägedad traumad, kopsuvigastused, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk)
 • Esmaabi teadvusetuse korral
 • Esmaabi erinevate traumade korral 
 • Esmaabi erinevate äkkhaiguste korral (minestus, astmahoog, epilepsiahoog, äge kõhuvalu, äge vedeliku kaotus)
 • Esmaabi lämbumise, uppumise, mürgistuse, põletuse, elektrilöögi, külmakahjustuse korral
 • Šokk ja šokiseisundis kannatanu abistamine
 • Elustamise ABC (täiskasvanud, laps, imik)
 • Praktiline õpe mannekeenil (sh elustamisaparaadi AED kasutamine)
 • Praktiline õpe (erinevate situatsioonide lahendamine)

Töötervishoid (2h)

 • Riietus, jalanõude valik, tubade ja oma toimingute planeerimine, tööõnnetuste ennetamine

Ergonoomika (6h)

 • Erinevad abivahendid (funktsionaalvoodi kasutus ja võimalused; ratastooli, tõstuki, rulaatori kasutus; asendi ja patjade valik
 • Kuidas valida sobilikku abivahendit arvestades hoolealuse vajadusi
 • Abivahendite kasutamine toetades erineva tegevusvõimega hoolealust
 • Asendravi ning kuidas toetada asendravi vajavat inimest

Hooldusabivahendid (3h)

 • Igapäevased pisivahendid (haaratsid, kuivad ja märjad kindad, niisutus/pesulapid, spriveed, vahud, nahasalvid, vedeliku absorbendid, kaitseriietus)

Erivajadusega inimeste hooldus (3h)

Arengupsühholoogia (6h)

 • Inimese elukaar ja elukaare etapid. Arengutegurid. Pärilikkuse ja keskkonna mõju.
 • Psühhosotsiaalne areng.
 • Kognitiivne areng.
 • Moraalne areng.
 • Sotsiaal-kultuuriline areng.
 • Emotsionaalne areng.
 • Hooldustöötaja kui abistaja roll inimese arenguetappide läbimisel.

Gerontoloogia, eakate hooldus, geriaatria alused (7h)

 • Mõisted: gerontoloogia, vananemine, geriaatria, geriaatrilised sündroomid,toimetulek
 • Vananemine ja sellega kaasnevad muutused organismis
 • Eakate hoolduse põhimõtted
 • Geriaatrilised sündroomid

Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia alused (14h)

 • Eralane terminoloogia. Ülevaade inimkehast. Organid ja nende asetsus. Koed; 
 • Katteelundkond;
 • Seedeelundkond;
 • Südame-veresoonkond;
 • Lümfisüsteem;
 • Kuse- ja suguelundkond;
 • Hingamis elundkond;
 • Sisesekretsioonielundkond;
 • Närvisüsteem;
 • Meeleelundid;
 • Skeletisüsteem;
 • Patoloogilised seisundid.

Hooldus erinevate haiguste korral (16h)

 • Elamistoimingud ja elundkondade haigused ja haige hooldus.
 • Haiguse põhjused, olemus ja eelsoodumuslikud tegurid
 • Haige esmased vajadused
 • Sisehaigused ja hooldus
 • Psüühika- ja käitumishäired
 • Neuroloogilised haigused ja hooldus
 • Kirurgilised haigused ja hooldus
 • Naha- ja suguelundite haigused ja hooldus
 • Nakkushaigused ja hooldus
 • Lamatised ja nende hooldus
 • Surm ja surnu hooldus.

Ravimiõpetuse alused (4h)

 • Farmakoloogia
 • Ravim
 • Ravimite erinevad vormid
 • Ravimite toime organismile
 • Ravimite manustamine
 • Ravimite kõrvaltoimed organismile
 • Teratogeenid
 • Toksiline toime organismile
 • Ravimmürgistus
 • Alternatiivid ravimitele
 • Rahvameditsiin ja ajalugu
 • Alternatiivmeditsiin

Hügieenihooldus ja ilutoimingud (6h)

 • Hügieeni- ja ilutoimingud: juhendamine, abistamine, tegemine ja korraldamine
 • Ilutoimingud (küünte lõikamine, lihtne maniküür, juuste hooldus ja habeme ajamine)

Aktiveerivad tegevused (8h)

 • Aktiveerivate tegevuste eesmärk ja mõju.
 • Tegevuseelduste hindamine.
 • Tegevuste korraldamine.
 • Aktiveerimine igapäevalu toimingutes.
 • Tegevuste meetodid. Loovad tegevused.
 • Individuaalne ja grupitöö. Juhendamine ja motiveerimine.

Seksuaalsus ja seksuaalkäitumise juhendamine (4h)

 • Seksuaalsuse kaasaegsed käsitlused.
 • Seksuaalsed õigused kui lahutamatu osa inimõigustest.
 • WAS kolmnurk: seksuaalõigused, seksuaaltervis ja seksuaalne nauding.
 • Seksuaalhariduse põhiteemad, sh ülevaade riikliku õppekava teemadest.  
 • Lapse seksuaalne areng. Ohumärgid ja lipusüsteem.
 • Seksuaalne väärkohtlemine.
 • Seksuaalsusega seotud küsimused hoolekandes.
 • Probleemne seksuaalkäitumine eri kliendigruppidel.
 • Seksuaalsus vanemas eas. Dementsussündroom ja seksuaalsus.

 Toitumisõpetuse alused (6h)

 • Toitlustuse korraldamisega seotud järelvalveasutused ja õigusaktid
 • Tasakaalustatud toitumine (energiabilanss, energiavajadus, makro- ja mikroelemendid)
 • Toitumine erinevas eas ja erinevate terviseprobleemide korral

Toiduhügieen (6h)

 • Erinevad toiduvaldkondade järelvalvet teostavad ettevõtted ja toiduga seotud õigusaktid
 • Toiduhügieenis enim kasutatavad mõisted (ka ristsaastumine ja külmaahela katkemine)
 • Mõistate “põllult lauale” printsiipi
 • Toiduhügieeni eesmärk ja ülesanded
 • Bioloogilised, keemilised ja füüsikalised toiduga seonduvaid ohutegurid (k.a kahjurite mõju)
 • Isiklik hügieen

Korrastus- ja puhastustööd (8h)

 • Koristamise eesmärk
 • Hügieen
 • Mustus ja mustuse liigid
 • Aseptiline koristamine
 • Puhastusained ja nende liigitamine
 • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
 • Koristustekstiilid ja nende hooldus
 • Enimkasutatavad koristustarvikud
 • Enamlevinud pinnakatete omadused ja eripärad
 • Olulisemate ruumide koristamine (Koristusplaani koostamine: duširuum, tuba, WC, köök).

Praktika (80h)

Eneseanalüüsi koostamine ja selle esitamine (6h)

Praktika koostamine ja praktika aruande esitamine (3h)

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Maire Aruots

Maire Aruots – Mairel on õe kvalifikatsioon ning ta on töötanud mitmesugustes tervishoiuasutustes ja koolituskeskustes. Lisaks õpetab Maire käesoleval ajal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Maire on olnud Eesti Õdede Liidu liige alates 1992. aastast ning 1999. aastast kuulub ta ka Eesti Psühhiaatriaõdede Seltsingusse.

Maiken Jaanisk

Maiken Jaanisk

Maiken Jaanisk (MSc, psühholoogia) Maiken on õppinud ämmaemandust, psühholoogiat, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu- ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007-2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja. Nõustamise teemad on peamiselt: igapäevaelu probleemid, suhete ja vaimse tervise probleemid, kriisinõustamine ja traumaga toimetulek, eneseanalüüs ja alateadvuse roll meie käitumisele.

Jane Kallion

Jane Kallion

Jane Kallion  – Janel on koolitaja kogemust üle 17 aasta. Pikaaegne kogemus Tervise valdkonna juhtõpetajana, koolitades nii kooliõpilasi kui ka täiskasvanud õppijaid. Jane on alati kõnetanud teemad, nagu hoolivus, inimese heaolu, empaatia, inimene kui tervik ja tema elukaar. Viimasest tulenevalt esitles Jane Teaduskonverents 2015 kvaliteetne õendusabi – oma magistritöö ettekande teemal “Aktiivravil viibinud täiskasvanud patsientide arusaamad õdede hoolivast suhtumisest ja selle mõjust patsiendi tervisele“. Jane peab väga oluliseks, et saab oma meediku praktilise kogemuse, lõimida teooriaga ning tuua õpilastele näiteid elust enesest, mis aitavad neil paremini mõista inimese füsioloogiat ja inimest kui tervikut.

Tartu Ülikool, arstiteaduskonna, õendusteaduse osakond, tervise teaduse magister (2014), Kutseõpetaja kvalifikatsiooni tase 7 (2018), Erakorralise meditsiini õde, Tallinna Kiirabi õde, Tervise valdkonna lektor (FIE). Jane on pälvinud tiitli Eesti Aasta Koolitaja 2016. Eestimaa õpib ja tänab 2016, nimetatud kutseõpetaja kategooria nominendiks.

Kaido Voogla

Kaido Voogla- Kaido töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, olles 2009. aastast vahetuse välijuht. Alates 2010. aastast õpetab ta Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Tal on üle 25 aasta pikkune kogemus Tallinna Kiirabis, millest 15 aastat on ta töötanud vahetuse välijuhina. Lisaks on Kaido Tallinna Kiirabi koolituskeskuse lektor. Tema ülesandeks on tagada igapäevane brigaadide operatiivne valmidus ja koostöö politsei, pääste ja sotsiaalhoolekandega. Alates 2013. aastast puutub ta kokku erinevate invahenditega. Kaido töötab ka Mediq Eesti Invatarvete tootejuhi ja spetsialistina, nõustades hooldekodusid, haiglaid ja eraisikuid tänapäevaste abivahendite osas.

Kaja Solom

Kaja Solom

Kaja Solom –  Kaja on lõpetanud terviseteaduste  magistriõppe ja sotsiaaltöö bakalaureuseõppe. Pikaajalised kogemused töötamisest haiglas, õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja tegevjuhina Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuses on rikastanud tööd koolitajana. Koolitajana on peamised teemad vanemaealiste tervisemured, dementsussündroom,  hooldustöö põhimõtted ja hooldustöötajale vajalikud suhtlemisoskused. Töötajate head  suhtlemisoskused loovad  aluse sõbralikuks ja professionaalseks hoolduskeskkonnaks, kus väärtustatakse hoolivat suhtumist ja ametialaseid oskusi.  Viimastel aastatel on koolitajana suurema tähelepanu all olnud dementsussündroom ja dementsusega inimeste hoolekanne. MTÜ Elu Dementsusega liikmena on saanud  kaasa rääkida dementsussõbralikuma ühiskonna arengu teemadel ja panustanud dementsusega inimeste lähedaste tugigruppide loomisele ja juhtimisele.

Taimi Tamalu

Taimi Taimalu –  Taimi töötab igapäevaselt SA TÜ Kliinikumi Nahahaiguste kliinikus õena, kus ta kasutab oma laialdasi teadmisi ja kogemusi patsientide hooldamisel. Ta on töötanud ka hooldajana, omades seeläbi põhjalikku arusaama tervishoiu eri aspektidest. Lisaks õpetab Taimi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, jagades oma teadmisi ja oskusi tulevaste tervishoiutöötajatega. Ta on aktiivne Eesti Õdede Liidu liige ja tema tervishoiutöötaja registrinumber on N08776. Taimi on pühendunud tervishoiutöötaja ja koolitaja, kes panustab pidevalt oma eriala arengusse. Tema praktiline ja akadeemiline taust muudab ta hinnatud spetsialistiks ja õppejõuks tervishoiuvaldkonnas.

Janika Pael

Janika Pael

Janika Pael –  Janika on psühhiaatriaõde, tal on magistrikraad terviseteadustes (2006) ja seksuaalnõustaja kvalifikatsioon (2024). Ta töötab Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis lektorina ning Viljandi haigla mälukliinikus õena. Janikat huvitavad vanemaealiste vaimse tervise ja heaoluga seonduvad teemad.

Annely Raev

Annely Raev – Annely on PKHK majutusteenindaja kutseõpetaja, kes on täienduskoolitusi teinud alates 2010. aastast. Ta lõpetas Eesti Kunstiakadeemia 2001. aastal. Annelyl on ka hotelliteenindaja kvalifikatsioon, mille ta omandas 2017. aastal Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Lisaks on ta lõpetanud Puhastusekspert OÜ kursused, omades puhastusteenindaja-juhendaja taset 4 ja puhastustööde juhi taset 5. Annelyl on tugev taust ja laialdased teadmised majutus- ja puhastusteenuste valdkonnas. Ta on pühendunud oma teadmiste jagamisele ja õppijate juhendamisele.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse hind on 1 899 eurot + km. Hinna sees on õppematerjalid ja mõnusad kohvipausid klassikoolituste ajal.

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva. Maksegraafik koostatakse koostöös koolituskeskusega. 

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.