<< Tagasi

Soodusregistreerimine 60- tunnisele raamatupidamise algkursusele Pärnus

Raamatupidamise algkursus  Pärnus toimub ajavahemikul  25.11.2020 –  03.02.2021 

Koolitust ei toimu perioodil 23.12.2020- 09.01.2021 (iseseisva tööde nädalad).

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

SIHTGRUPP: Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).Vajadusel viiakse koolitus läbi veebikeskkonnas.

Toimumise koht: Kooli 13, 80019 Pärnu (Pärnu Ühisgümnaasium). Vajadusel viiakse koolitus läbi veebikeskkonnas.

Lektor on Ave Laanmets.

Raamatupidamise algkursus Pärnus toimub ajavahemikul 25.11.2020 – 03.02.2021. Auditoorne õppetöö toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18.00-20.30. Erand:03.02.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ja tunnistuste, tõendite kätte andmine).

Koolitust ei toimu perioodil 23.12.2020- 09.01.2021 (iseseisva tööde nädalad).

Koolituse maksumus: koolituse soodushind ühele osalejale kuni 13.11.2020 on 225 eurot (hind sisaldab km) (tavahind on 245 eurot). 

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on välja prinditud. 

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

  • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; •
  • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
  • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
  • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
  • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
  • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
  • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
  • oskab täita maksudeklaratsioone;
  • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi