Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe

3- päevane koolitusprogramm- Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ-d) ja nende rakendamine


 • Veebipõhine õpe ja auditoorne õpe
 • Päevane õpe
 • 12.04.2024, 15.04.2024 ja 17.04.2024 (võimalik on läbida ka üksikuid koolituspäevi)
 • 10.00-17.15
 • 24 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Tallinnas: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Võimalik on koolitustega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.
 • Eesti keel

549+ km €

499 + km €
Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter

EESMÄRK:  Anda süvateadmisi Eesti Finantsaruandluse standardist ja selle põhiosa moodustavatest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Koolituspäevadel kasutatakse läbivalt praktilisi näiteid käsitletavate teemade omandamiseks ja kinnistamiseks. Võimalik on läbida ka üksikuid koolituspäevi.

SIHTGRUPP– finantsjuhid, pearaamatupidajad, raamatupidajad ja teised huvilised.

MIKS SEE TEEMA ON OLULINE: enamus Eesti ettevõtteid kasutavad oma raamatupidamise korraldamisel ja raamatupidamisaruannete koostamisel Eesti finantsaruandluse standardit, mille moodustavad raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise toimkonna juhendid on raamatupidaja peamised töövahendid, sest nendega kehtestatakse reeglid, mida raamatupidaja peab järgima nii igapäevase raamatupidamise korraldamisel kui ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Seetõttu on nende tundmine ja kasutamine aktuaalne ja hädavajalik praktiliselt kõikidele tegutsevatele raamatupidajatele.

Koolituse programm on leitav siit

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: võimalik on läbida ka üksikuid koolituspäevi.

1. Päev. Raamatupidamise aastaaruanne. Finantsinstrumendid. Tütar- ja sidusettevõtted (12.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

 • Raamatupidamise aastaaruande koostamise alusprintsiibid
 • Rakendatavad arvestuspõhimõtted ja nende muutmine
 • Raamatupidamislikud hinnangud ja nende muutused
 • Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta. Välisvaluutatehingud
 • Sündmused pärast aruandekuupäeva

RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

 • Raamatupidamise aastaaruande osad ja vormistamise üldnõuded
  • Bilanss
  • Kasumiaruanne ja koondkasumiaruanne
  • Rahavoogude aruanne
  • Omakapitali muutuste aruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande lisad
 • Seotud osapoolte mõiste

RTJ 3 Finantsinstrumendid

 • Finantsinstrumentide esmane arvelevõtmine
 • Edasine kajastamine – üldreeglid
  • Korrigeeritud soetusmaksumus
  • Õiglane väärtus
  • Soetusmaksumus
 • Edasine kajastamine – spetsiifilised valdkonnad
  • Nõuded
  • Finantsinvesteeringud
 • Finantskohustised

RTJ 3 Finantsinstrumendid jätkub

 • Kajastamise lõpetamine. Faktooring

RTJ 11 Äriühendused. Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

 • Äriühenduse mõiste
 • Tütar- ja sidusettevõtete kajastamine konsolideerimata aruannetes
  • Soetusmaksumus
  • Kapitaliosaluse meetod
  • Õiglane väärtus

2. Päev. Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Kinnisvarainvesteeringud. Rent. (15.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

RTJ 12.  Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

 • Materiaalne põhivara
  • Esmane arvelevõtmine
  • Edasine kajastamine
  • Parendused, remont ja hooldus

RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad jätkub

 • Immateriaalne põhivara
  • Esmane arvelevõtmine
  • Edasine kajastamine
 • Väärtuse langus ja allahindlus
  • Kaetav väärtus. Vara väärtuse test
  • Allahindluse kajastamine ja tühistamine
 • Materiaalse põhivara bilansist eemaldamine

RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu mõiste
 • Esmane arvelevõtmine
 • Edasine kajastamine
  • Õiglase väärtuse meetod
  • Soetusmaksumuse meetod
 • Parendused, remont ja hooldus
 • Ümberklassifitseerimine

RTJ 9 Rendiarvestus

 • Rentide liigitamine kasutus- ja kapitalirendiks
 • Kajastamine rendileandja aruandes
  • Kasutusrent
  • Kapitalirent
 • Kajastamine rentniku aruandes
  • SME IFRS arvestuspõhimõte
  • IFRS 16 arvestuspõhimõte
 • Müügi-tagasirendi kajastamine

3. Päev. Varud. Tulud. Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad. Sihtfinantseerimine (17.04.2024). Vt TÄPSEMAT KOOLITUSPÄEVA PROGRAMMI SIIT

RTJ 4 Varud

 • Varude esmane arvelevõtmine
 • Arvestusmeetodid varude kuludesse kandmisel
 • Edasine kajastamine
 • Konsignatsioonikaubad

RTJ 10 Tulu kajastamine

 • Tulu mõõtmine
 • Tulu kajastamine kaupade müügil
 • Tulu kajastamine teenuste osutamisel
  • Valmidusastme meetod
 • Intressid, litsentsitasud, dividendid

RTJ 8 Eraldised. Tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

 • Eraldiste kajastamine – üldreeglid
 • Eraldiste kajastamine – spetsiifilised valdkonnad
  • Garantiieraldised
  • Eraldised kohtuvaidluste katteks
  • Eraldised kahjuliku lepingu katteks
  • Töösuhte lõpetamise hüvitise eraldised
  • Muud eraldised
 • Tingimuslikud kohustised
 • Tingimuslikud varad

RTJ 12 Sihtfinantseerimine

 • Tegevuse sihtfinantseerimine
 • Vara sihtfinantseerimine
  • Brutomeetod
  • Netomeetod
 • Sihtfinantseerimise tagastamine

Koolituse lõpuks osaleja:  tunneb olulisemaid Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ja teab millal neid rakendatakse. Oskab leida nendest vajalikud sätted ja neid praktikas rakendada. 

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 18.03.2024 on 499 eurot + km, tavahind on 549 eurot + km. Eraldi koolituspäeva soodushind on 169 eurot + km, tavahind on 189 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.